Stordal
Vår hovudsponsor:

Sparebanken More

Kulturstøtte frå:

Stordal Kommune - der folk trivst!
Møre og Romsdal fylke
Norsk Kulturråd
Jon Eikemo og Aage Vaksdal med forestillinga "Jakob Sande & Jon Eikemo, trur eg.." i Rosekyrkja 8. juli 2006

Føremål

* KKB ønskjer å markere seg som ein tydeleg og offensiv kulturinstitusjon med kontinuitet og ein klar kunstnarleg identitet som siktemål

* Det kulturelle tilbodet skal vere av høg kvalitet og femne om ulike sjangrar innan musikk, litteratur, biletkunst, historie og folklore

* KKB har som målsetting å stimulere til nyskaping i krysningspunktet ord, bilete og musikk

* KKB har eit ansvar for å profilere profesjonelle kulturformidlarar med base i Møre-regionen, og særskildt støtte lokale kunstnarar i etableringsfasen

* Lokalt ønskjer KKB å vere eit tilskot til det frivillige kulturlivet og medverke til ei synleggjering av Stordal som ein kulturkommune


Admin